Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van alle eventuele andere algemene voorwaarden, op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Wijnkelder Almere.
1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht.
1.3. De Wijnkelder Almere heeft te allen tijde de bevoegdheid om deze voorwaarden te wijzigen.
1.4. Het doen van een bestelling dan wel het accepteren van een aanbieding houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
 
2. Aanbiedingen, bestellingen en  overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen van De Wijnkelder Almere zijn vrijblijvend. De Wijnkelder Almere behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken en/of prijzen te wijzigen.
2.2. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.
2.3. Een overeenkomst komt alleen tot stand na schriftelijke acceptatie van de kant van De Wijnkelder Almere.
2.4. De Wijnkelder Almere is gerechtigd om bestellingen te weigeren of daaraan bepaalde voorwaarden te verbinden. Als een bestelling wordt geaccepteerd, volgt hieromtrent binnen zeven werkdagen schriftelijk bericht.
2.5. Voor alle bestellingen geldt als minimum leeftijd 18 jaar.
2.6. De vermelde prijzen zijn in de webshop van De Wijnkelder Almere  inclusief  BTW, maar exclusief bezorg- en eventuele bijkomende kosten voor handeling. Bezorgkosten worden zowel op de website als in de bevestiging van de kant van De Wijnkelder Almere weergegeven.
2.7. Betaling dient vooraf te geschieden en zonder recht op verrekening of korting, ook niet in geval van reclames. De bevestiging van bestelling en factuur wordt u per e-mail toegezonden. Als datum van betaling geldt de datum van bijschrijving op de bankrekening van De Wijnkelder Almere.
2.8. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is De Wijnkelder Almere gerechtigd (de uitvoering van) de overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten te ontbinden dan wel op te schorten.
2.9. In geval van prijswijziging door De Wijnkelder Almere in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan bent u gerechtigd uw bestelling, binnen zeven werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door De Wijnkelder Almere, te annuleren. Indien op dat moment de betaling reeds is bijgeschreven op de bankrekening van De Wijnkelder Almere, zal die reeds gedane betaling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 werkdagen, aan de klant worden teruggestort.
2.10. De eigendom van de geleverde producten gaat pas over als hetgeen verschuldigd op grond van enige overeenkomst volledig aan De Wijnkelder Almere is voldaan.
2.11. Voor het niet of niet correct overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen klant cq. andere en De Wijnkelder Almere dan wel tussen De Wijnkelder Almere en derden is De Wijnkelder Almere niet aansprakelijk tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van De Wijnkelder Almere.
2.12. Alle prijsinformatie die op de website van De Wijnkelder Almere wordt gepubliceerd, zijn onder voorbehoud van tussentijdse belasting- en accijnswijzigingen en prijswijzigingen.
2.13. Betalingstermijn 14 of 30 dagen, zoals vermeld op de factuur.
 
3. Levering en verzending
3.1. Levering binnen Nederland neemt circa drie werkdagen in beslag tenzij anders aangegeven op de website van De Wijnkelder Almere en/of in de overeenkomst en/of bevestiging van de bestelling en zal in ieder geval niet langer duren dan 15 werkdagen na betaling.
3.2. De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand gelaten wordt. Betaling reeds bijgeschreven op de bankrekening van De Wijnkelder Almere betreffende bestelling hieromtrent, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 werkdagen, aan de klant worden teruggestort.
3.3. Levering geschiedt uitsluitend aan adres bij de bestelling opgegeven. Levering kan ook in de avonduren geschieden.
3.4. De Wijnkelder Almere is gerechtigd om een bestelling als nodig in delen te leveren, en altijd bevoegd om bij de uitvoering van een bestelling of levering gebruik te maken van derden.
3.5. Levering binnen Almere is gratis.
3.6. Voor levering buiten Almere worden verzendkosten berekend à € 7,50 per zending.
3.7. De verpakking van de flessen bij verzending geschiedt via de gespecialiseerde wijnverzenddozen.
3.8. Bestellingen gedaan via de webshop van De Wijnkelder Almere kunnen ook bij ons afgehaald worden tijdens onze openingstijden
 
4. Reclames
4.1. Vanaf het moment van aflevering gaat het risico van het product over. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken op breuk en of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Als dat niet het geval is dient de klant De Wijnkelder Almere daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering schriftelijk en gemotiveerd te informeren.
4.2. De Wijnkelder Almere zal eventuele klachten zo spoedig mogelijk trachten op te lossen en de klant daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering schriftelijk en gemotiveerd te informeren.
4.3. Als is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft de klant de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan binnen 30 dagen te laten restitueren indien betaling reeds is voldaan.
4.4. Als de klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen heeft deze het recht product(en) binnen zeven werkdagen na levering daarvan op eigen kosten aan De Wijnkelder Almere te retourneren.
4.5. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken.
4.6. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@dewijnkelderalmere.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.
4.7. Iedere aansprakelijkheid van De Wijnkelder Almere vervalt in geval van (door) verkoop of levering door u aan derden.
 
5. Overmacht
5.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Wijnkelder Almere in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel een overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door deze schriftelijk of per e-mail mee te delen en zulks zonder dat De Wijnkelder Almere gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
5.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De Wijnkelder Almere kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Als overmacht gelden te denken aan ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers en of importeurs aan De Wijnkelder Almere.
  
6. Privacy
6.1. De Wijnkelder Almere respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt ervoor dat de verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens worden alleen gebruikt met toestemming en worden niet aan derden verkocht. Wel kunnen deze aan derden ter beschikking worden gesteld die betrokken zijn bij de uitvoering van de bestelling.
6.2. Indien u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, adres, e-mailadres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden van het verloop hiervan.
6.3. Met uw toestemming slaan wij uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling op. Hierdoor kunnen wij de website voor u personaliseren.
6.4. Zodra u een account aanmaakt bij De Wijnkelder Almere bewaren wij uw gegevens in een beveiligde database. In uw account worden de gegevens opgeslagen zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens. Hierdoor zijn bij een volgende bestelling uw gegevens reeds ingevuld.
6.5. Met toestemming worden gegevens ook gebruikt om de klant te informeren over ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen, acties en een nieuwsbrief. Als de klant daar geen prijs op stelt kan deze De Wijnkelder Almere dat laten weten door een e-mail te versturen naar info@dewijnkelderalmere.nl.
6.6. Werknemers en de door De Wijnkelder Almere ingeschakelde derden zijn verplicht de vertrouwelijkheid van gegevens te respecteren.
6.7. Verwerking van de gegevens zal geschieden in overeenstemming met de wet.
6.8. Indien u vragen heeft over deze Privacy Verklaring, kunt u een email sturen aan info@dewijnkelderalmere.nl. Wij helpen u graag verder indien u informatie nodig heeft over uw gegevens of indien u deze wilt wijzigen.
 
7. Intellectuele eigendom
7.1. Eenieder dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door De Wijnkelder Almere geleverde producten alsmede ook de website en door De Wijnkelder Almere gehanteerde teksten en afbeeldingen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
7.2. Iedere vorm van gebruik betreffende deze rechten is niet toegestaan zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van De Wijnkelder Almere.
 
8. Toepasselijk recht en bevoegde rechten
8.1. Op alle overeenkomsten met De Wijnkelder Almere is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
8.3. De Wijnkelder Almere richt zich naar de gedragscode van de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie.
8.4. Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst(en) in strijd mocht(en) zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De Wijnkelder Almere vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 
Almere, juli 2018